KVKK WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

 

 

İşbu Aydınlatma Metni, Connection Digital (“Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR:

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

         VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

Şirket olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

 

 

         İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

 

Yukarıda açıklanan çerçevede web sitemiz üzerinden "Kayıt Ol” bölümünü doldurmanız ve web sitemiz üzerinden alışveriş yapmanız suretiyle elde edilen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır. 

 

 

Kimlik Verisi

Ad, Soyad, Cinsiyet, TC Kimlik No(Fatura İçin), Doğum Tarihi, Fotoğraf, Sosyal Medya Hesapları, Web Sitesi, CV, Eğitim Bilgileri, Referanslar

İletişim Verisi

E-posta adresi, Telefon Numarası, Adres

Dijital Veri

Web sitemiz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri (çerez kayıtları), Yalnızca Üyelerin IP adresi ve sipariş anında konum verileri

Müşteri İşlem Verisi

Fatura Bilgileri, Kredi Kartı Bilgileri[EB1] 

 

         KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ 

Kişisel verileriniz, “Kanun” ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; "Kayıt OL” bölümünde yer alan formun doldurulması, alışveriş yapılırken alınacak verilerle ve e-bülten abonelik bölümü vasıtalarıyla, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

         KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

         Alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

         Alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

         Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

         Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

         Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,

         Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, (Bu amacı gerçekleştirebilmek amacıyla üyelerimizden söz konusu bilgilendirmelerin taraflarına ulaşmasını kabul ettiklerine dair açık rıza alınmaktadır)

         Satın alma işlemlerinizi sağlama ve hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme,

         Web Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,

         Şirket'in sizin Web Sitesi'ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,

         Alışveriş Sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının Alışveriş Sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

         Şirket'in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,

         Şirket ve ziyaretçi ağ trafik güvenliğinin sağlanması,

         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

amaçlarıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki ve meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve gerekli hallerde açık rıza alınması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. 

 

Ancak, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, hediye gönderebilme amaçlarıyla işlenen verileriniz 6698 sayılı Kanun kapsamında istisna kapsamında olmadıkları için tarafınızdan açık rıza alınmaktadır. İlgili Açık Rıza Onay Metni de tarafınıza imzaya sunulmuştur.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir. 

 

         KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞIM AMAÇLARI VE PAYLAŞILABİLECEĞİ TARAFLAR

Müşterilere ait kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;

         Alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

         Alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

         Alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin ve alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

dahil olmak üzere;

  Yasal olarak gerektiği durumlarda[EB2] ,

  Devam eden veya olası yasal süreçlerle ilgili olarak,

  Şirketin kendi yasal haklarını koruması, uygulaması ve savunması adına (Özellikle internet dolandırıcılıklarını önlemek amacıyla)

  Şirketin sattığı veya satmayı düşündüğü tüm işletme ve varlıkların alıcılarına (veya potansiyel alıcılarına)

  Kişisel bilgilerin açıklanması amacıyla şirketin mahkemeye başvurabileceğine inandığı bir kişiye, başvurulması halinde mahkemenin veya yetkili kişi ve kurumların kişisel bilgilerinin açıklanması yönünde karar vereceğine dair makul görüşlerimiz olması halinde

  Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde;

                Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken     yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.  

 

         KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler (Şirketimiz tarafından müdahale edilemeyen kalıcı çerezler hariç) ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 

         KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

         Kanunun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması yahut verdikleri açık rızanın geri çekilmesi hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,

         (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

İşbu haklar dahilinde veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’e başvurarak; işlenen kişisel verileriniz hakkında KVKK kapsamında her zaman bilgi talep edebilir, verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını araştırabilirsiniz.

 

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:  

         Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. No:35 / 2 Çankaya / Ankara (Kişisel Verileri Koruma Kurulu) adresine iletilmesi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.  

         Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.  

         Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir. Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

         Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

         Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

 

 

 

KVKK Açık Rıza ve Onay Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel/özel nitelikli kişisel verilerimin; fiziksel olarak ofis adresinde veya web sitesi (www.connstay.com) üzerinden tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni nedenlerle veya yapılan işin niteliği gereği üçüncü kişiler ile paylaşılması, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere yukarıda açıklandığı üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum   …./…./….

 

                                                                                                                                                                                                          MÜŞTERİ ADI SOYADI

                                                                                                                                                                                                                          İMZA

 

TİCARİ ELEKTRONİK ONAY METNİ

Connection Digital (“Şirket”) tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, şirketin ürün ve hizmet tanıtımlarına, promosyon ve kampanya bilgilendirmelerine ve buna benzer davet, tanıtım, etkinlik ve anket uygulamalarına ilişkin olarak tarafıma e-posta, telefon ve SMS aracılığıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum[EB3] .

 

                                                                                                                                                                                             MÜŞTERİ ADI SOYADI

                                                                                                                                                                                                                            İMZA